Gà Tần Sâm Diên Bạch Korea – Gà Hầm Jeju Hwangchil

432.000